หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

แบบวัดความเครียดสวนปรุง
( Suanprung Stress Test-20, SPST - 20 ) 
    บทนำ
 
                แบบวัดความเครียดสวนปรุงเป็นแบบวัดความเครียดที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดความเครียด ที่เหมาะสมสำหรับ คนไทย จากกรอบแนวคิดทางด้านชีวภาพ จิตใจ  และสังคมของความเครียด  ซึ่ง
เครื่องมือเท่าที่มีใช้อยู่ขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นแบบวัดบุคลิกภาพ วัดความวิตกกังวล วัดอาการทางกาย
และจิตที่สัมพันธ์กับความเครียด ดังนั้น เครื่องมือชุดนี้  จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเครียดของผู้ที่จะมารับบริการ ทราบที่มาของ ความเครียด การใช้ชีวิตประจำวันที่มีผลต่อการเกิด
ความเครียดหรือการปรับตัวรับกับความเครียด และอาการของ ความเครียดที่เกิดขึ้นได้ เหมาะจะใช้ใน
การให้บริการปรึกษาและแนะนำในเรื่องนี้

    คุณสมบัติของเครื่องมือ
 
                1. ทำการตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒินำไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 149 คน แล้วปรับปรุงแบบวัดความเครียด ได้แบบวัดความเครียดจำนวน 102
ข้อ
                2. การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความตรงตามสภาพ(Concurrent Validity)ใน
กลุ่มตัวอย่าง 523 คน เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้คือค่าความเครียดของกล้ามเนื้อ (Electromyography:
EMG) ซึ่งมีความแม่น ตรงตามสภาพมากกว่า 0.27 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่ออิงตามค่า EMG ที่
ช่วงความ เชื่อมั่น 95%
                3. การแบ่งระดับความเครียดของแบบวัดความเครียดที่สร้างซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  ต่ำ
ปานกลาง สูง และรุนแรง โดยใช้คะแนนปกติที (Normalized T-Score) ในการแบ่งโดยอิงตามค่า
EMG ที่ใช้เป็นมาตรฐาน
                4. การปรับให้เครื่องมือมีขนาดเล็กลงเหลือ 60 ข้อ และ 20 ข้อ พร้อมทั้งหาคุณภาพของ
แบบวัดที่ได้ โดยใช้สถิติวิคราะห์ปัจจัย เพื่อสกัดตัวปัจจัยให้เหลือข้อคำถามน้อยลง ทั้งนี้ข้อคำถามที่
เหลือจะต้องมีค่าความ เชื่อมั่นคอร์นบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกว่า  0.7
และยังคงสัมพันธ์กับค่า EMG อย่างมีนัยสำคัญ

    วัตถุประสงค์
 
                เพื่อประเมินความเครียดของบุคคลว่าอยู่ในระดับใด มากน้อยแค่ไหน ก่อนจะนำไปสู่การ
แก้ไข ที่เหมาะสม

    วิธีการนำไปใช้
 
                แบบวัดความเครียดสวนปรุง เป็นแบบวัดที่ผู้ตอบสามารถตอบได้ด้วยตนเอง ตามข้อความ
ที่ตรง กับความรู้สึกหรือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ตอบโดยผู้ตอบต้องอ่านหนังสือได้จะเหมาะกับ
คนในวัยทำงานหรือวัยเรียน  (โดยคำถามที่เกี่ยวกับงาน จะเปลี่ยนเป็นเรื่องเรียนแทน)  แบบวัดความ
เครียดสวนปรุงจะมี 3 ชุด คือ ชุด 102 ข้อ 60 ข้อ และ 20 ข้อ แต่ละข้อมี 5 คำตอบ

    การให้คะแนน
 
                ให้ผู้ตอบอ่านคำถามแล้วสำรวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้น
กับผู้ตอบบ้าง ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ  แต่ถ้ามีเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นกับผู้
ตอบให้ประเมินว่าผู้ตอบ มีความ รู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น แล้วให้เครื่องหมายในช่อง นั้น ๆ
                การให้คะแนนของแบบวัดความเครียดสวนปรุง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับให้คะแนน 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ) ดังนี้


        ตอบไม่รู้สึกเครียด      ให้ 1 คะแนน
        ตอบเครียดเล็กน้อย      ให้ 2 คะแนน
        ตอบเครียดปานกลาง      ให้ 3 คะแนน
        ตอบเครียดมาก       ให้ 4 คะแนน
        ตอบเครียดมากที่สุด      ให้ 5 คะแนน
        ไม่ตอบ      ให้ 0 คะแนน


   ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง  Sstr………..
คำถามในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา
ระดับของความเครียด
ไม่รู้สึกเล็กน้อยปานกลางมากมากที่สุด
  1. กลัวทำงานพลาด  
  2. ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้  
  3. ครอบครัวมีความขัดแย้งในเรื่อง
      เงินทองหรือเรื่องงานในบ้าน
 
  4. เป็นกังวลเรื่องสารพิษ หรือมลภาวะ
      ในอากาศ น้ำ เสียง และดิน
 
  5. รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ้  
  6. เงินไม่พอใช้จ่าย  
  7. กล้ามเนื้อปวดตึง  
  8. ปวดหัวจากความตึงเครียด  
  9. ปวดหลัง  
  10. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง  
  11. ปวดหัวข้างเดียว  
  12. รู้สึกวิตกกังวล  
  13. รู้สึกคับข้องใจ  
  14. รู้สึกโกรธหรือหงุดหงิด  
  15. รู้สึกเศร้า  
  16. ความจำไม่ดี  
  17. รู้สึกสับสน  
  18. ตั้งสมาธิลำบาก  
  19. รู้สึกเหนื่อยง่าย  
  20. เป็นหวัดบ่อย ๆ      การแปลผล
 
                แบบวัดความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ มี คะแนนรวมไม่เกิน 100 คะแนน โดยผลรวมที่ได้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

                             คะแนน 0 – 24 เครียดน้อย
                             คะแนน 25 – 42 เครียดปานกลาง
                             คะแนน 43 – 62 เครียดสูง
                             คะแนน 63 ขึ้นไป เครียดรุนแรง

                โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
                1. ความเครียดในระดับต่ำ (Mild Stress) หมายถึงความเครียดขนาดน้อย ๆ และหายไป
ในระยะ เวลาอันสั้นเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ความเครียดระดับนี้ไม่คุกคามต่อการ
ดำเนินชีวิต บุคคลมี การปรับตัวอย่างอัตโนมัติ เป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและการปรับตัวต้องการ
พลังงานเพียงเล็กน้อยเป็น ภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย
                2. ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) หมายถึง ความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ประจำวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม หรือพบเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในสังคม บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ออกมาใน ลักษณะความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่ว ๆ ไปไม่รุนแรง จนก่อให้
เกิดอันตรายแก่ ร่างกาย เป็นระดับความเครียดที่ทำให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น
                3. ความเครียดในระดับสูง (Height Stress) เป็นระดับที่บุคคลได้รับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความ เครียดสูง ไม่สามารถปรับตัวให้ลดความเครียดลงได้ในเวลาอันสั้นถือว่าอยู่ในเขตอันตราย หาก
ไม่ได้รับการ บรรเทาจะนำไปสู่ความเครียดเรื้อรัง เกิดโรคต่าง ๆ ในภายหลังได้
                4. ความเครียดในระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงที่ดำเนินติดต่อ
กันมา อย่างต่อเนื่องจนทำให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ หมด
แรง ควบคุมตัวเอง ไม่ได้ เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยต่าง ๆ ตามมาได้ง่าย

    การนำไปใช้ประโยชน์
 
                แบบวัดความเครียดสวนปรุงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในงานศึกษาวิจัยเชิงสำรวจหรือวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานทางคลินิก เช่น ในคลินิกคลายเครียดเป็นต้น

                แบบวัดความเครียดสวนปรุง ฉบับ 102 ข้อ และ 60 ข้อ เป็นแบบวัดที่ทำให้ทราบอาการ
ของ ความเครียด ความเปราะบางหรือความไวต่อความเครียด และสาเหตุที่มาของความเครียด ซึ่ง
เหมาะจะใช้ วางแผนการให้บริการปรึกษา และแนะนำในเรื่องนั้น ๆ และสามารถนำไปใช้ในงานวิจัยใน
เรื่องความเครียด ซึ่ง จะได้ข้อมูลละเอียดหลายด้านของความเครียด ข้อคำถามจะช่วยให้เกิดการ
สำรวจการดำเนินชีวิตและทำให้ทราบว่าถ้าจะปรับปรุงตัวควรจะเริ่มที่ใด หากดำเนินชีวิตในแนวดังกล่าว
จะทำให้สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้นมี ปัญหากับความเครียดน้อยลง ในส่วนของสาเหตุที่มาของ
ความเครียด จะช่วยให้สำรวจว่าผู้ตอบเครียดจากอะไร บ้างเกิดความเข้าใจในปัญหาสามารถจัดการกับ
ความเครียดได้ตรงสาเหตุและรู้ว่าจะเริ่มต้นจัดการเรื่องใดบ้าง

    ข้อจำกัด
 
                1. แบบวัดความเครียดฉบับสั้น มี 20 ข้อ ไม่สามารถจะแยกสาเหตุหรืออาการต่าง ๆ ของ
ความเครียดได้ บอกระดับความเครียดได้เพียงค่าคร่าว ๆ แต่จะเหมาะกับงานสำรวจที่ต้องการผล รวด
เร็ว การตอบที่ง่ายและ สะดวกต่อการใช้
                2. แบบวัดนี้เหมาะกับผู้ตอบในวัยทำงานหรือวัยเรียน หากจะนำไปใช้กับคนในกลุ่มอื่นที่มีลักษณะแตก ต่างไปจากนี้ เช่น ในเด็กหรือผู้สูงอายุ ควรจะต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หาความแม่นตรง และเกณฑ์การ แบ่งระดับความเครียดใหม่
                3. การประเมินระดับความเครียดของแบบทดสอบ ได้จากคะแนนรวมของแต่ละข้อคำถาม หากผู้ตอบมี ความเครียดกับเหตุการณ์เพียงไม่กี่ข้ออย่างรุนแรง คะแนนรวมออกมาอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับคนที่เครียด ต่ำต่อหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ได้
                4. แบบทดสอบนี้ เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบรายงานตนเอง อาจเกิดความลำเอียงโดยธรรมชาติของคนที่ย่อม อยากแสดงตนในด้านดี หรือตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือคนที่ชอบปฏิเสธต่อความเคียด อาจจะรายงานให้ดู น้อยกว่าความเป็นจริง ผลการวัดความเครียดที่ประเมินได้จะไม่ตรงกับความเป็นจริง ผลการวัดความเครียดที่ ประเมินได้จะไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นการวัดความเครียด ถ้าจะให้ผลถูกต้องก็ต้องวัดหลาย ๆ ด้าน
    เอกสารอ้างอิง
            สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา
            รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างแบบวัดความเครียดสวนปรุง. โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัด
            เชียงใหม่.พฤษภาคม 2540.

    การเผยแพร่
            สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา
            รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างแบบวัดความเครียดสวนปรุง. โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัด
            เชียงใหม่.พฤษภาคม 2540.

    บุคคลที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในแบบคัดกรอง
            นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
            โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
            โทรศัพท์ 0-5327-6153 280228-47 ต่อ 234 274825
            โทรสาร 0-5327-1084

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก
    ที่มา : http://www.dmh.go.th
    ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล