ดัชนีสุขภาพ  ข้อมูลแสดงรายละเอียดของชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพ (health indicators) ที่มีการติดตามโดยองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและองค์กรระดับนานาชาติ      


                   อัตราการตายของเด็กต่ำกว่าห้าปี
                   อัตราการตายของทารก
                   อัตราการตายของทารกในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MDG+)
                   อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีในเขตพื้น ที่สูงจังหวัดภาคเหนือและสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (MDG+)
                   อัตราการตายของมารดา
                   สัดส่วนการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแลจาก บุคคลากรสาธารณสุข
                   อัตราการตายของมารดาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MDG+)
                   อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายด้วย โรคมาลาเรีย
                   อัตราผู้ป่วยและอัตราการตายด้วยโรควัณโรค
                   อัตราผู้ป่วยและอัตราตายด้วยโรคหัวใจ (MDG+)
                   รายการเป้าหมายและตัวชี้วัด
                   อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
                   อัตราการมีภาวะน้ำหนักเกิน 6- 14 ปี
                   อายุคาดเฉลี่ย
                   อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
                   อัตราตายวัยแรงงาน
                   อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ
                   อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในและอัตราการเสียชีวิตใน 30 วัน