กระดานแผนภูมิ  ข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่แสดงเป็นแผนภูมิหลายรูปแบบ (dashboard) จำแนกตามตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ลักษณะทางประชากรและพื้นที่ โดยสามารถเลือกข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบได้      


             ข้อมูลอัตราการตายรายสาเหตุ

                   อัตราตายโรคเอดส์
                   อัตราตายจากวัณโรค
                   อัตราตายโรคมะเร็ง
                   อัตราตายโรคมะเร็งตับ
                   อัตราตายโรคมะเร็งปอด
                   อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม
                   อัตราตายโรคมะเร็งปากมดลูก
                   อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด
                   อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง
                   อัตราตายโรคเบาหวาน
                   อัตราตายภาวะไตวายวายเรื้อรัง
                   อัตราตายจากโรคถุงลมโป่งพอง
                   อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
                   อัตราการฆ่าตัวตาย
                   อัตราตายจากการจมน้ำ

             ข้อมูลอัตราการตายรายอายุ

                   อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5
                   อัตราตายอายุ 5-14 ปี
                   อัตราตายอายุ 15-29 ปี
                   อัตราตายอายุ 30-44 ปี
                   อัตราตายอายุ 45-59 ปี
                   อัตราตายอายุ 60-84 ปี