FusionCharts XT will load here!
สามารถ Export ข้อมูลในกราฟได้จากปุ่ม (☰) ในแต่ละกราฟ
FusionCharts XT will load here!
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
*การจำแนกตามพื้นที่คิดตามสถานที่ตาย