FusionCharts XT will load here!
สามารถ Export ข้อมูลในกราฟได้จากปุ่ม (☰) ในแต่ละกราฟ
FusionCharts XT will load here!
คลิกเลือกที่แท่งกราฟเพื่อดูข้อมูลจังหวัดของแต่ละภาค
แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
*การจำแนกตามพื้นที่คิดตามที่อยู่ของผู้ป่วย