HISO -
  
   Follow us      
  
  
        การศึกษาค่าความสูญเสียปีสุขภาวะเนื่องจาก ความบกพร่องทางสุขภาพ (YLD) จากโรคมะเร็ง (Cancers) จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ     
        การศึกษาสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจจากทะเบียนโรค จัดทำโดย : สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     
        การศึกษาความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) จากความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital anomalies) จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ     
         แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและ ความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน จัดทำโดย : ยอดพล ธนาบริบูรณ์     
         สถานการณ์การแพทย์พื้นบ้าน,แผนไทย,ทางเลือก ( การศึกษา กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย : ภาพรวม ) จัดทำโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประะธานธุรารักษ์     


บทวิเคราะห์

 


สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย


       


      สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 19

 
จัดทำโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สนับสนุนโดย   
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


  ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ธันวาคม 2549 อัตราตายเดือนมค.-ตค. พ.ศ.2549
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 พฤศจิกายน 2549 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ตุลาคม 2549 โรคเบาหวานในคนไทย
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 กันยายน 2549 ความดันโลหิตสูงในคนไทย
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 สิงหาคม 25499 การบริโภคผักผลไม้ของคนไทย
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม 2549 การเคลื่อนไหวร่างกายของคนไทย
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 มิถุนายน 2549 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 พฤษภาคม 2549 การดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เมษายน 2549 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 มีนาคม 2549 ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนน
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มกราคม 2549 การประเมินความเสี่ยงต่อเบาหวาน
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ธันวาคม 2548 สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน 2548 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2548 โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กันยายน 2548 การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มารดาในประเทศไทย
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ความแตกต่างของการตาย ระหว่างพื้นที่

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO) 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved