แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย , สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข