HISO - ข้อมูลตามพื้นที่ อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ( ต่อแสนประชากร )

กลับเข้าหน้า ข้อมูลตามพื้นที่

เปรียบเทียบรายปี
FusionCharts will load here!
 

เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก เปรียบเทียบรายปี
FusionCharts will load here!
 
อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ( ต่อแสนประชากร )

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษกร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

Health Information System Development Office