HISO - ข้อมูลตามพื้นที่ อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี ( ต่อพันเด็กเกิดมีชีพ )

กลับเข้าหน้า ข้อมูลตามพื้นที่

เลือกปี     
แนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 

เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก แนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 
อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี ( ต่อพันเด็กเกิดมีชีพ )

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

Health Information System Development Office