สุขภาพคนไทย 2553
วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

 
ส่วนนำหนังสือ
      ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2553
12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน 2553
      สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย
      สุขภาพกายของแรงงาน
      สุข ทุกข์ ของแรงงาน
      คุณภาพชีวิตแรงงาน
      ภาวะการเงินของแรงงาน
      การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
      แรงงานนอกระบบ
      สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
      แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
      สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว
      สวัสดิภาพของแรงงานไทย
      กองทุนสวัสดิการ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขสุขภาพ
      วิกฤตการเมืองไทย ยังมี "ทางออก" หรือไม่?
      มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน
      ประเทศไทยกับไข้หวัด 2009
      "เบาหวาน-ความดัน" ฆาตกรที่มากับความเงียบ
      นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ ยังถูกใช้ไม่จริงจังและจริงใจ
      "แม่วัยรุ่น" ปรากฏการณ์ใหญ่ที่การป้องกัน และแก้ไขยังทำกันในระดับเล็กเกินไป
      ธรรมาภิบาลระบบยามีปัญหา ยาไทยจึงแพงทะลุฟ้า
      (ใคร) ไทยเข้มแข็งแห่งกระทรวงสาธารณสุข
      กฎควบคุม "สเต็มเซลล์" : ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า
      รื้อระบบประสบภัยจากรถ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
       1. กองทุนสุขภาพชุมชน รูปแบบกระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นดูแลสุขภาพ ที่เห็นผลแล้ว!
          2. คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และรางวัลแมกไซไซ
          3. เอชไอเอ : เครื่องมือดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน
          4. ความสำเร็จครั้งแรกของการพัฒนา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
เรื่องพิเศษประจำฉบับ
      วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส? หยุดความรุนแรง
ภาคผนวก
       บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำ.รายงานสุขภาพคนไทย , รายชื่อคณะกรรมการชี้
          ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , ทีมวิชาการ
          สุขภาพคนไทย , แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานสุขภาพคนไทย
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน ครั้งกลับสู่ด้านบน