การสาธารณสุขไทย 2544 - 2547

 
จัดทำโดย    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ) 
ส่วนนำ      ส่วนนำ การสาธารณสุขไทย 2544 - 2547
บทที่ 1      พระราชจักรีวงศ์และสาธารณสุขไทย
            บทที่ 2      ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย
            บทที่ 3      แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงพัฒนา4เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
            บทที่ 4      สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร ครอบครัวและการอพยพย้ายถิ่น
                - คุณภาพชีวิตคนไทย
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านการปกครอง
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านสถาพแวดล้อมทางกายภาพ
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านพฤติกรรมสุขภาพ
            บทที่ 5      สถานสุขภาพและปัญหาสุขภาพคนไทย
                - ดัชนีชี้วัดสภาพสุขภาพทางกายในภาพรวม
                - ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต
                - การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา( Epidemiology Transition)
            บทที่ 6      ระบบบริการสุขภาพไทย
                - ทรัพยากรสุขภาพ
                - การบริหารจัดการระบบสาธารณสุข
                - โครงสร้างองค์กรในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
                - บริการสุขภาพ
                - การคลังสาธารณสุข
                - ปัญหาระบบสุขภาพไทย
            บทที่ 7       ระบบบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
            บทที่ 8       โครงการและกิจกรรมสำคัญทางด้านสุขภาพที่ดำเนินการในประเทศไทย
            บทที่ 9       สุขภาพกับพลวัตทางเศรษฐกิจ
            บทที่ 10       ระบบสุขภาพกับการค้าระหว่างประเทศ
            บทที่ 11       การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
            บทที่ 12       ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ
            บทที่ 13       การพัฒนาสาธารณสุขระหว่างประเทศ
            บรรณานุกรม       บรรณานุกรม การสาธารณสุขไทย 2544 - 2547
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน ครั้งกลับสู่ด้านบน