FusionCharts will load here!

อัตราผู้ป่วยและอัตราตายด้วยโรคหัวใจ


ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยและอัตราตายด้วยโรคหัวใจ ((ต่อประชากร 100,000))
หน่วยวัด : (ต่อประชากร 100,000)
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีจำนวนผู้ป่วยการตายของผู้ป่วย
2533
13.7
1.3
2534
25.5
1.6
2535
28.7
1.9
2536
23.1
2.4
2537
24.5
2
2538
31.6
2.7
2539
40.7
4.7
2540
49
3.1
2541
59.9
3.7
2542
81.9
7.9
ปีจำนวนผู้ป่วยการตายของผู้ป่วย
2543
98
10.1
2544
111.1
12.4
2545
140.9
14.4
2546
165.7
19.1
2547
185.7
17.7
2548
198.7
18.7
2549
232.7
19.4
2550
20.8
2551
276.8
21.2


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 38 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00