FusionCharts will load here!

อัตราการตายของมารดาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


ตัวชี้วัด : อัตราการตายของมารดาในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ((ต่อการเกิดมีชีพ100,000))
หน่วยวัด : (ต่อการเกิดมีชีพ100,000)
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลปี 45-51 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ปีเขตพื้นที่สูง จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีนราธวาส
2533
0.3
1
0.8
1.4
2534
1.6
0.8
0.4
1.1
2535
0.6
0.5
0.7
0.5
2536
0.9
0.5
0.5
0.7
2538
41.6
65.9
54.6
2539
26.3
47.6
49.8
83
2540
28.3
22.9
24.6
31.7
2541
76.1
18.9
40.1
15.2
2542
31.8
47.9
88.7
56
2543
30.1
26.7
48.9
ปีเขตพื้นที่สูง จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีนราธวาส
2544
49.1
32
53.3
32.6
2545
55.3
68.1
66.7
2546
33.2
40.5
31.9
60
2547
79
53.2
18.3
53.3
2548
52.4
53.9
24.6
2549
27.2
49.8
37.5
35.9
2550
113.4
39.5
58.6
55.7
2551
29.7
12.9
50
47.8


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 20520 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00