FusionCharts will load here!

อัตราการตายของมารดา


ตัวชี้วัด : อัตราการตายของมารดา ((ต่อการเกิดมีชีพ100,000))
หน่วยวัด : (ต่อการเกิดมีชีพ100,000)
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีต่อการมีชีพ 100,000
2547
44.5
2549
41.6
2550
49.9


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 12834 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00