FusionCharts will load here!

อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


ตัวชี้วัด : อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ((ต่อการเกิดมีชีพ1,000))
หน่วยวัด : (ต่อการเกิดมีชีพ1,000)
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีเขตพื้นที่สูง จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีนราธวาส
2533
14.1
2534
14.7
2535
10.9
2536
14.4
2537
7.7
2538
6.7
2539
6.1
8.9
12
9.2
2540
9.6
4.7
10.5
4.1
2541
3.6
11.7
5.9
9.1
2542
8.9
14.7
18.6
18.4
ปีเขตพื้นที่สูง จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีนราธวาส
2543
21.3
14.93
15.24
16.47
2544
14.2
13.89
16.66
12.95
2545
15.8
15.54
16.87
18.68
2546
17.6
15.35
17.35
16.85
2547
12.6
15.72
15.48
16.98
2548
10.9
12.73
12.97
18.22
2549
14.9
15.63
14.87
18.41
2550
15.9
13.54
15.57
15.85
2551
13.4
13.76
13.86
18.03


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 36 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00