FusionCharts will load here!

อัตราการตายของทารกในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้


ตัวชี้วัด : อัตราการตายของทารกในเขตพื้นที่สูง จังหวัดภาคเหนือ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ((ต่อการเกิดมีชีพ1,000))
หน่วยวัด : (ต่อการเกิดมีชีพ1,000)
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีเขตพื้นที่สูง จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีนราธวาส
2533
14.1
8.7
6.5
7.1
2534
14.7
7.4
5.7
9
2535
10.9
7
5.1
8.4
2536
14.4
5.7
5.4
6.2
2537
7.7
4.5
8.7
6.2
2538
6.7
5.7
4.9
3.6
2539
6.1
5.8
7.1
5
2540
9.6
3.3
5.7
2.7
2541
3.6
6.7
7.2
5.9
2542
8.9
8.7
11.3
10.6
ปีเขตพื้นที่สูง จังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีนราธวาส
2543
10.8
9
8.8
9.9
2544
7.4
9.2
10.4
8.2
2545
8.3
10.2
10.5
12.8
2546
7.6
10.8
10.5
11.9
2547
6.8
12.6
8.8
12.5
2548
7.2
9.4
8
14.8
2549
8.7
11.1
10.8
13
2550
11.6
10
10.7
12.3
2551
9.5
10.4
10
14.1


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 181 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00