FusionCharts will load here!

อัตราการตายของทารก


ตัวชี้วัด : อัตราการตายของทารก ((ต่อการเกิดมีชีพ1,000))
หน่วยวัด : (ต่อการเกิดมีชีพ1,000)
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีต่อการมีชีพ 1,000
2533
8
2534
8.3
2535
7.5
2536
7.4
2537
7.1
2538
7.2
2539
5.5
2540
3.7
2541
4.9
2542
6.6
ปีต่อการมีชีพ 1,000
2543
6.2
2544
6.5
2545
6.5
2546
7.2
2547
7.5
2548
7.6
2549
7.4
2550
7.3
2551
7.3


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 35 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00