FusionCharts will load here!

อัตราการตายของเด็กต่ำกว่าห้าปี


ตัวชี้วัด : อัตราการตายของเด็กต่ำกว่าห้าปี ((ต่อการเกิดมีชีพ1,000))
หน่วยวัด : (ต่อการเกิดมีชีพ1,000)
แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปีต่อการมีชีพ 1,000
2533
12.8
2534
12.8
2535
11.7
2536
11.6
2537
11.4
2538
11.6
2539
10.5
2540
9.1
2541
16.9
2542
14.5
ปีต่อการมีชีพ 1,000
2543
11.9
2544
12.3
2545
11.7
2546
12
2547
11.3
2548
10.8
2549
10.5
2550
10
2551
9.9


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 454 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00