FusionCharts will load here!

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ


ตัวชี้วัด : อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (อัตราต่อประชากร 100000 คน)
หน่วยวัด : อัตราต่อประชากร 100000 คน
แหล่งที่มาข้อมูล : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ปีรวม
2520
5.7
2521
5.9
2522
5.9
2523
6.7
2524
7.4
2525
7.3
2526
6.7
2527
6
2528
6.6
2529
5.8
ปีรวม
2530
5.4
2531
5.8
2532
6.3
2533
6.7
2534
6.7
2535
6.4
2536
6.3
2537
6.7
2538
7.2
2539
7.6
ปีรวม
2540
6.9
2541
8.1
2542
8.6
2543
8.4
2544
7.7
2545
7.8
2546
7.1
2547
6.9
2548
6.3
2549
5.8
ปีรวม
2550
6
2551
6
2552
5.7


Health Information System Development Office
จำนวนการเข้าชม 5674 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00