HISO - ѪآҾ
ระบบดัชนีสุขภาพ ข้อมูลแสดงรายละเอียดของชุดดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ(health indicators) ที่มีการติดตามโดยองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและองค์กรค์ระดับนานาชาติ ได้แก่ ตัวชี้วัดการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย (MDG) ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ อื่นๆ
รายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2552 (Millennium Development Golas-MDGs.) ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายหลายด้าน ประกอบด้วยการกระจัดความยากจนและหิวโหย การทำให้เด็กทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ การต่อสู้โรคเอดส์ การลดสัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนแออัด รวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 2552 ฉบับนี้ใช้กรอบแนวคิด“ความมั่นคงของมนุษย์” ในการสำรวจสถานการณ์การพัฒนาคนในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในภัยคุกคาม ลักษณะเดิมที่ยังคงมีอยู่และชี้ให้เห็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นภายใต้บริบทการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรายงานฉบับน ี้สำรวจสภาพความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยในปัจจุบันจาก 6 มิติ คือ ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคง ของปัจเจกบุคคล และความมั่นคงทางการเมือง
รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย 2550 ฉบับนี้ นำเสนอแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญาเศณษกิจพอเพียง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อโลกในยุคนี้ซึ่งมีความผันผวนทางเศษฐรกิจสูง เศษฐรกิจพอเพียงให้ความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศษฐรกิจที่มีคุณภาพและมั่นคงมากก่าการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วที่ปราศจากการควบคุม สิ่งสำคัญคือการบริหารเศษฐรกิจด้วยความรอบคอบและการค้าเข้าสู่ตลาดเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกันต้องสร้างคงวามเข้มแข็งในสังคมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบทางด้านลบจากโลกโลกาภิวัฒน์
จำนวนการเข้าชม 2 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 2020-03-05