HISO - ѪآҾ HISO - ดัชนีสุขภาพ

 

 

ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ. 2555  
หมวดที่ 1
สุขภาพกาย
หมวดที่ 2
สุขภาพจิต
หมวดที่ 3
พฤติกรรมสุขภาพ
หมวดที่ 4
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 5
สภาวะสังคม
หมวดที่ 6
ระบบบริการสุขภาพ
จำนวนการเข้าชม 6043 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0003-11-15