การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารสรุปจากการประชุม
 เอกสารหลัก การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 เอกสารหลัก/ผนวก สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 มติ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 มติ/ผนวก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 - 2562ภาพประกอบการประชุม


ภาพ 1


ภาพ 2


ภาพ 3


ภาพ 4


ภาพ 5


ภาพ 6


ภาพ 7


ภาพ 8