HISOpicture
รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย สุขภาพเด็ก
คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2557

โครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายเป็นโครงการสำรวจสถานะสุขภาพของประเทศที่ สำคัญ ที่ช่วยเฝ้าระวงัสภาวะทางสุขภาพประชาชนไทยการดา เนินการสำรวจคร้ังที่ 5 น้ีมีประเด็นทางสุขภาพที่ครอบคลุม ในการสำรวจคร้ังน้ีมีท้งัในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ภาวะโภชนาการ พัฒนากรทางสติปัญญา และพัฒนาการ ด้านอารมณ์-จิตใจ-สังคม และจริยธรรมของเด็กไทย เป็นต้น

ข้อมูลจากการสำรวจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ทั้งใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และหน่วยงานและหน่วยอื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนดำเนินการระบบบริการ สุขภาพ นำไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะบทความพิเศษประจำฉบับในปีนี้ ชวนท่านผ้อู่านมาทบทวนเรื่องพุทธศาสนา ว่าจะสามารถเอื้อต่อการสร้างสุขภาวะได้อย่างไร ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มีผลต่อความคิดความเชื่อและวิถีชีวิต เราจึงเปิดประเด็นชวนคิดว่า ศาสนายังมี ความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อยู่หรือไม่? และเพื่อที่จะเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนากับสุขภาวะในปัจจุบัน ก็จำเป็นจะต้องรับรู้รับทราบที่มาของพุทธศาสนาก่อนว่าเข้ามาในแผ่นดินไทยเมื่อใด อย่างไร และทำหน้าที่ต่อสังคมไทย อย่างไรบ้าง บทความนี้ นำท่านวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างแก่นแท้ของพุทธศาสนา คือ หลักธรรมและวินัย ที่เป็น แนวทางของการสร้างสุขภาวะในทุกมิติ โดยได้เน้นให้เห็นความสำคัญของมิติทางปัญญา ที่ถือเป็นพื้นฐานของความสุข ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ปัญญา จะนำให้คนเรามองเห็นชีวิตตามความเป็นจริง หรือตามกฎของธรรมชาติ และใช้ชีวิต โดยไม่ประมาท ไม่ว่าจะการเป็นอยู่ การบริโภคอาหาร การประพฤติปฏิบัติ แล้วปัจจุบันนี้ กลไกของพุทธศาสนา ได้ทำ หน้าที่สร้าง ปัญญา ให้สังคมหรือไม่ นั่นคือ สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ต่อไป พระสงฆ์และวัด ทำหน้าที่สร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร เช่น ธรรมเนียมการบวช บทบาทของวัดต่อชุมชน รวมไปถึงบทบาทของขบวนการชาวพุทธ ที่เกิดขึ้นมาช้านาน ท้ายที่สุด บทความได้ข้อสรุปว่า พุทธศาสนา เป็นหนทางไปสู่การสร้างสุขภาวะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และในระดับที่มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่ที่ว่าพวกเรานับถือพุทธศาสนาแบบไหน

สนับสนุนโดย    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังที่5 พ.ศ. 2557

ส่วนนำหนังสือ
  บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ระเบียบวิธีการสำรวจ
  บทที่ 3 ลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจของเด็กและครอบครัว
  บทที่ 4 พฤติกรรมสุขภาพ
  บทที่ 5 พฤติกรรมการกินอาหาร
  บทที่ 6 สถานะสุขภาพทั่วไป
  บทที่ 7 โรคหืด
  บทที่ 8 ภาวะโภชนาการของเด็กไทย
  บทที่ 9 ภาวะความดันโลหิตและเมตาบอลิก
  บทที่10 พัฒนาการทางสติปัญญา
  บทที่ 11 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ-สังคม และจริยธรรมของเด็กไทย
  บทที่ 12 ภาวะโภชนาการของสารไอโอดีนในเด็ก