HISOpicture
ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย
(2546, 2548-2556)

รายงานสุขภาพคนไทยฉบับครบรอบ 1 ทศวรรษ ได้จัดทำ “ดัชนีสุขภาพคนไทย 2546-2556” ขึ้น ประกอบด้วยส่วนที่เป็นดัชนีค้นคำและดัชนีค้นเรื่อง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและเข้าถึงเรื่องที่สนใจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ด้วยการเรียงลำดับรายการคำสำคัญ และหัวเรื่องในหนังสือสุขภาพคนไทยตามหมวดตัวอักษร อ้างอิงเลขหน้าและปี พ.ศ. ของหนังสือไว้ให้ผู้อ่าน ใช้ค้นหาคำ วลี หรือเรื่องต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

ส่วนของดัชนีค้นคำ เป็นการรวบรวมคำสำคัญทั้งหลายในหนังสือสุขภาพคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2556 ทั้งในส่วนที่เป็นตัวชี้วัด สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และเรื่องเด่นประจำฉบับขณะที่ดัชนีค้นเรื่องนั้น เป็นการรวบรวมเอาหัวเรื่องที่ปรากฏในหนังสือสุขภาพคนไทยทั้ง 10 เล่ม มาเรียงลำดับตามตัวอักษรเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถค้นหาคำสำคัญที่ต้องการ หรือค้นหาเรื่องที่สนใจได้จากหัวเรื่อง เพื่ออ่านเนื้อหารายละเอียดได้จากหนังสือสุขภาพคนไทยปีนั้นๆ หลายคำและหลายเรื่องปรากฎอยู่ในรายงานหลายเล่ม ดัชนีก็จะระบุปี พ.ศ. ของทุกเล่มไว้ให้สืบค้นได้ง่าย เนื้อหาบางเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายหัวเรื่อง ก็จะใส่เรื่องนั้นไว้ในทุกหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี เราได้รวบรวมหนังสือรายงานสุขภาพคนไทยทั้ง 10 เล่มไว้ในซีดี ให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สารบัญทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย

คำนำ
  ดัชนีค้นเรื่อง สุขภาพคนไทย 2546-2556
  ดัชนีค้นคำ สุขภาพคนไทย 2546-2556