เข้าสู่ระบบ    ลงทะเบียนผู้ใช้งาน    

ระบบบันทึกความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ

                  ระบบบันทึกความต้องการข้อมูลของภาคี เป็นระบบเฉพาะสำหรับภาคีสร้างเสริมสุขภาพ ในการบันทึกรายการข้อมูลที่สำคัญ สำหรับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพ โดยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และภาคีผู้ใช้ข้อมูล จะทำการเชื่อมโยงรายการข้อมูลเหล่านั้น กับข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือแนบแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป สามารถดูรายละเอียดของรายการข้อมูลของแต่ละภาคีที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยสามารถดูข้อมูลของแต่ละภาคีได้ โดยเลือกจากรายชื่อภาคีด้านล่าง

 

ลำดับที่ ข้อมูลทั่วไปภาคี รายการข้อมูลที่ต้องการ
1      แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  รายละเอียด
2      สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  รายละเอียด
3      สถาบันสร้างสุขภาพคนผู้พิการ  รายละเอียด
4      ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  รายละเอียด
5      ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ(ศจย.)  รายละเอียด
6      มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  รายละเอียด
7       แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต  รายละเอียด
8      โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ แผนงานส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  รายละเอียด
9      สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ  รายละเอียด
10      มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  รายละเอียด
11      สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)  รายละเอียด
12      กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู  รายละเอียด
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved