HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ผู้จัดการรายวัน [ วันที่ 07/02/2555 ]
เอ็นจีโอเบรก'เมดิคัลฮับ'มหา'ลัยแพทย์
          ASTVผู้จัดการรายวัน -เครือข่ายสุขภาพส่งจดหมายเปิดผนึกถามนายกฯ จัดตั้ง"เมดิคัลฮับ" ในมหาวิทยาลัยแพทย์ของรัฐจี้ยึดตามมติ ครม.เดิม ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย
          น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุลกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่าตามที่ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบในหลักการและอนุมัติงบประมาณ การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
          ทางระดับสูง หรือเมดิคัลฮับ (Medical Hub) โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทางเครือข่ายภาคีสุขภาพทั้งหมด 22 เครือข่าย อาทิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ฯลฯ ได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงหรือเมดิคัลฮับ (Medical Hub) ในส่วนกลาง และภูมิภาค ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มตินโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เมื่อวันที่12 เม.ย. 2554
          "การผลักดันให้ไทยเป็นเมดิคัลฮับมีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขไทยอย่างมาก แม้ในตัวเลขทางเศรษฐกิจอาจจะดูดีดังนั้น ขอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี เพราะหากไม่มีการจัดการที่ดี การผลักดันอุตสาหกรรมการรักษาพยาบาลเพื่อคนไข้ต่างชาติ (Medical Tourism) จะเป็นภาระหนักอึ้งของระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" น.ส.กรรณิการ์กล่าว

pageview  1168158    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved