HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
กรุงเทพธุรกิจ [ วันที่ 10/07/2563 ]
ไทย อันดับ 4 ด้านการวางแผนความพร้อมรับมือควบคุมมะเร็ง

 กรุงเทพธุรกิจ โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย และเป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น ความพร้อมรับมือโรคมะเร็ง จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งด้านการวางแผน การบริการสาธารณสุข และระบบสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งจากการจัดอันดับพบว่าไทยมีคะแนนเป็นอันดับ 4 ในด้านนโยบายและการวางแผน จากแผนการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติที่ เข้มแข็ง
          จากรายงานเรื่อง ความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก : การขับเคลื่อนสู่มาตรการควบคุมโรคมะเร็งฉบับสากล (Cancer preparedness in Asia Pacific: Progress towards universal cancer control) จัดทำโดย The Economist Intelligence Unit และได้รับการสนับสนุนโดยบริษัท โรซ จำกัด
          โดยวิเคราะห์ความพร้อมของ 10 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และเวียดนาม โดยเป็น การสำรวจ เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและ ระบบสาธารณสุขจากระดับภูมิภาค ซึ่งเจาะประเด็นใน 3 ด้าน สำคัญ คือ นโยบายและการวางแผน การให้บริการและรักษา และระบบสุขภาพและ การสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของระบบและบุคลากรต่อไป
          ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการสำรวจ พบว่า จากคะแนนเต็ม 100 ประเทศออสเตรเลีย ได้คะแนนรวมสูงสุด อยู่ที่ 90.5 คะแนน รองลงมา คือ เกาหลีใต้ 81.5 คะแนน มาเลเซีย 78.7 คะแนน ญี่ปุ่น 76.2 คะแนน จีน 69.7 คะแนน ไทย 63.3 คะแนน อินโดนีเซีย 57.4 คะแนน อินเดีย 50.7 คะแนน เวียดนาม 44.5 คะแนน และ ฟิลิปปินส์ 42.6 คะแนน
          หากแยกการสำรวจ 3 ด้าน พบว่า "ด้านนโยบายและการวางแผน" อันดับ 1 คือ ออสเตรเลีย 95.8 คะแนน ถัดมา คือ มาเลเซีย 92.3 คะแนน เกาหลีใต้ 86.4 คะแนน ไทย 84.2 คะแนน ญี่ปุ่น 83.1 คะแนน จีน 79.8 คะแนน อินโดนีเซีย 69.4 คะแนน อินเดีย 67.4 คะแนน เวียดนาม 61.4 คะแนน และฟิลิปปินส์ 54.9 คะแนน ตามลำดับ
          "ด้านการให้บริการและรักษา" อันดับ 1 ได้แก่ ออสเตรเลีย 88.7 คะแนน ถัดมา คือ มาเลเซีย 80.2 คะแนน เกาหลีใต้ 78.1 คะแนน ญี่ปุ่น 75.5 คะแนน จีน 65.3 คะแนน อินโดนีเซีย 53.0 คะแนน ไทย 52.0 คะแนน อินเดีย 41.5 คะแนน เวียดนาม 35.7 คะแนน และฟิลิปปินส์ 35.5 คะแนน
          ขณะที่ "ด้านระบบสุขภาพและการสนับสนุนจากรัฐบาล" อันดับ 1 ยังคงเป็น ออสเตรเลีย 83.4 คะแนน ถัดมา คือ เกาหลีใต้ 78.5 คะแนน ญี่ปุ่น 63.9 คะแนน จีน 58.2 คะแนน มาเลเซีย 48.6 คะแนน ไทย 43.9 คะแนน อินโดนีเซีย 42.1 คะแนน อินเดีย 36.0 คะแนน ฟิลิปปินส์ 32.4 คะแนน และเวียดนาม 28.4 คะแนน
          ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่จะทำให้ไทยมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการรับมือโรคมะเร็ง คือ การสร้างระบบทะเบียนมะเร็งระดับประชากรเพื่อกำหนดงบประมาณ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ลดช่องว่างให้คนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากนี้คนจะอายุยืนขึ้น ไทยจะก้าวสู่สังคมสูงวัย และมะเร็งเป็นโรคคนแก่ ดังนั้น อัตราผู้ป่วยมะเร็งจะสูงขึ้นเรื่อยๆ คาดว่ามะเร็งลำไส้จะมาแรง เพราะพฤติกรรมของเด็กยุคใหม่ทั้งการรับประทานอาหารแปรรูป ปิ้งย่าง และความอ้วน สำหรับข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข ปี 2561  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2561  มีจำนวน 80,665 คน เป็นเพศชายจำนวน 46,056 คน และ เพศหญิงจำนวน 34,609 คน คนไทย เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับ ได้แก่ มะเร็งตับ 15,912 ราย มะเร็งปอด 14,018 ราย มะเร็งเต้านม 4,469 ราย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 5,068 ราย และมะเร็งปากมดลูก 2,221 ราย ตามลำดับ


pageview  1175651    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved