HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 16/06/2563 ]
สธ.ชี้หยุดไข้เลือดออกต้องเริ่มต้นจากตัวเรา

   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน" (ASEAN Dengue Day) เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบโรคไข้เลือดออกโดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก สำหรับปี 2020 นี้ เว้นปีนประเทศเจ้าภาพเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ใช้แนวคิดเดิมของปีที่ผ่านมา "End Dengue: Starts with me" หรือ "หยุดไข้เลือดออก: เริ่มต้นที่ตัวเรา" และให้จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละประเทศเพราะมีปัญหาที่แตกต่างกัน
          จากข้อมูลการระบาดขององค์การอนามัยโลก พบว่า การระบาดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีเพียงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 5.6% และ 23% ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-9 มิ.ย.63 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม16,924 ราย (อัตราป่วย 25.53 ต่อแสนประชากร) มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,539 ราย น้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มียอดผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว11 ราย
          อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (3-30 พ.ค.63) พบจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้ ชัยภูมิขอนแก่น แม่ฮ่องสอน ระยอง บึงกาฬ เลยมหาสารคาม จันทบุรี ร้อยเอ็ด และเชียงราย ตามลำดับ พิจารณาพบว่ากระจายทั่วทุกภูมิภาค กลุ่มเสี่ยงยังเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-14 ปี โดยมีภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตเมื่อมีโรคประจำตัว ได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกิน รวมทั้งการได้รับยาIbuprofen/ ยาฉีดแก้ปวด นอกจากนี้ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในปี 2563 พบว่ามีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงในทุกสถานที่ ทั้งชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน


pageview  1174831    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved