HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
พิมพ์ไทย [ วันที่ 10/10/2560 ]
สสส.สคล.ชูเกียรติคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา

 ที่ ห้องปฏิบัติธรรมอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม. พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กล่าวสัมโมทนียกถา"ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จัดโดย สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงด เหล้าตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในขณะที่คนหัวใจหิน ของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมปฏิญาณตนและเชิดชูเกียรติฯจะจัดขึ้นใน 199 ชุมชน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยพร้อมเพรียงกันทั้วประเทศ
          ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากโครงการประเมินผลการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2559 ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ในการสำรวจความคิดเห็นต่อการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาใน 12 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมจำนวน 4,296 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 67.1 งดดื่มและลดปริมาณการดื่มในช่วงเข้าพรรษา โดยร้อยละ 32.2 งดตลอดเทศกาลพรรษา (งดครบพรรษา) ร้อยละ 16.3 งดเป็นบางช่วง (งดไม่ครบพรรษา)ร้อยละ 18.6 ไม่งดแต่ลดการดื่มลง และเมื่อสอบถามความตั้งใจที่จะงดดื่มต่อไป พบว่าผู้ที่งดเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษามีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยถึงร้อยละ 21 ในขณะที่ผู้งดดื่มเป็นบางช่วงและผู้ที่ไม่งดแต่ลดการดื่มลง มีความตั้งใจที่จะเลิกดื่มไปเลยเพียงร้อยละ 3.7 และ 4.4 ตามลำดับ ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม พบว่าตัวอย่างร้อยละ 90.9 เห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากต่อ อวัยวะ ตับ และยังพบอีกว่าร้อยละ 92.7 เห็นว่าหากการทำงานของตับผิดปกติ หรือเสื่อมโทรมลงจะมีผลเสียมากต่อร่างกาย
          เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า สำหรับปี 2560 เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ในการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ลดจำนวนนักดื่มหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมทั้งยกระดับเป็นนโยบายตำบลและอำเภอเพื่อจัดสภาพ แวดล้อม ที่เอื้อต่อการงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาและตลอดชีวิต โดยใช้พื้นที่ชุมชนระดับหมู่บ้านและช่วงเวลาเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นโอกาสและตัวปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 199 หมู่บ้าน ใน 76 อำเภอ/จังหวัด โดยแบ่งการดำเนินการรณรงค์ออกเป็น 4 ช่วงหลักๆ คือ ช่วงก่อนเข้าพรรษา เป็นช่วงเตรียมชวนคนดื่มมาบวชใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและคัดกรองผู้ดื่มช่วงระหว่างพรรษา คือช่วงที่ชุมชนออกแบบช่วย ชม เชียร์ ให้ผู้ดื่มที่มาบวชใจได้มี กำลังใจ/เทคนิค/สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการงดเหล้าตลอดพรรษา ขณะนี้เป็นการดำเนินงานช่วงที่ 3 และ 4 ของการดำเนินงาน คือ เชิดชูชื่นชมผู้ที่งดดื่มได้ตลอดพรรษา 3 เดือน ในเวทีเชิดชูเกียรติหัวใจหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดพร้อมกันใน 199 ชุมชน ทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 และถือโอกาสเวทีครั้งนี้ ชวนคนงดเหล้าต่อเนื่องเพื่อน้อมถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมทั้งเชิดชูคนหัวใจเพชรที่งดเหล้ามาแล้ว 3 ปีและตั้งใจงดตลอดชีวิตพร้อมทั้งเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชรระดับชุมชน
          จากผลการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าครบพรรษาใน 199 ชุมชนอำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ และอีก 12 ชุมชนใน กทม. ได้มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครชวน/ช่วยคนเลิกเหล้าหัวใจเพชร จำนวนทั้งสิ้น   89  ชมรมส่วนการดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าต่อเนื่องในช่วงออกพรรษา และมีแผนการดำเนินงานใน 3 ประเด็น คือ (1) รณรงค์พักตับ พักต่อ เพื่อชวนให้คนหัวใจหินงดเหล้าต่อเนื่องออกพรรษา โดยมี "อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า (อ.สคล.)คนหัวใจเพชร" เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด (2) การพัฒนาศักยภาพ อ.สคล.คนหัวใจเพชรให้มีทักษะเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาล เพื่อไปรณรงค์ชวนคนเลิกดื่มเหล้าในโรงงาน โรงเรียน และหน่วยงานภาคีความร่วมมือต่างๆ และชวนคนให้เลิกดื่ม รวมทั้งพัฒนาให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยเลิกโดยประสานงานกับรพ.สต.และโรงพยาบาลชุมชน (3) ดำเนินการยกระดับงานรณรงค์ลดนักดื่มและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดละเลิกดื่มเหล้า จากบทเรียนระดับชุมชนสู่การทำแผนงดเหล้าระดับตำบลและอำเภอต่อไป
          "สำหรับการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชรในครั้งนี้ ได้จัดพร้อมกับ 199 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเชิดชู ชื่นชมคนหัวใจหินที่มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคนานาทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในจิตใจ จนสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษาเป็นคนหัวใจหิน รวมทั้งประกาศตั้งชมรม อ.สคล.คนหัวใจเพชร ใน199 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อน้อมเกล้าถวายความดีอันเป็นกุศลจากการงดเหล้าแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้วันจันทร์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ วันที่ 9 คือพระนามแห่งรัชกาล และเดือนตุลาคม คือเดือนที่ผองชาวไทยจะจดจำไป ชั่วนิรันดร์ในความทรงจำตลอดไป" เภสัชกรสงกรานต์กล่าว


pageview  1147315    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved