HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
พิมพ์ไทย [ วันที่ 06/02/2555 ]
สธ.ขานรับนโยบายต่อต้านยาเสพติด พัฒนาชุดตรวจยาบ้า'แม่นยำ-รวดเร็ว'
          นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ส.คาดว่าในปี 2555 มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดน่าจะมีถึง 1.2 ล้านคน และเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงชี้ให้เห็นภัยอันตรายของยาเสพติด รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้น้อมนำข้อห่วงใยของพระองค์ท่าน มากำหนดเป็นนโยบายและวาระแห่งชาติกำหนดเป็นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ตั้งเป้าลดปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี โดยให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานเป็นระบบและต้องลดความรุนแรงให้ได้ร้อยละ 80  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการกำกับและควบคุมตัวยาสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวด และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด  ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลสารเสพติดในปัสสาวะ จึงได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวต่อว่า ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์สารเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าในปัสสาวะด้วยเทคนิค Gas Chromatography - Mass Spectrometer ชนิด Triple Quadrupole (GC-MS-MS)  ที่สามารถลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ และลดการใช้สารเคมี  ลดเวลารายงานผลตรวจจาก 3 วันทำการเป็น 1 วันทำการ  และปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ ที่เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นให้กับหน่วยงานต่าง ๆทั่วประเทศจำนวน 400,000 ชุด สำหรับในปีงบประมาณ 2555 นี้ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนชุดทดสอบเพิ่มเป็น 600,000 ชุด

pageview  1168651    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved