HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
บ้านเมือง [ วันที่ 20/02/2555 ]
สสส.เล็งขยายศูนย์แนะปัญหาสุขภาวะทั่วกรุง

         นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) คนที่หนึ่ง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าการบูรณาการสุขภาวะในพื้นที่สร้างสรรค์ (Healthy Space) ตามที่ สสส.ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงคมนาคม และภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร โดยได้จัดตั้ง "ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์" เป็นแห่งแรกที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต (สุขุมวิท) ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก โดยการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พบว่า ผู้สนใจใช้บริการเฉลี่ย 80 คน/วัน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ใช้บริการมากที่สุดเฉลี่ย 115 คน/วัน ช่วงเวลาใช้บริการมากที่สุด 18.00-19.00 น.

          สาเหตุสำคัญเนื่องจากใกล้บ้าน-ที่ทำงานและเดินทางสะดวก โดยกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ให้คำปรึกษาสร้างทักษะชีวิต อาทิ ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ความรุนแรงในครอบครัว สุขภาพจิต ลด/เลิกเหล้า บุหรี่ การพนัน 2.พัฒนาทักษะอาชีพและสาธิตการทำอาหาร 3.การเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด E-library กิจกรรมรักการอ่าน และ 4.ออกกำลังกายและการตรวจวัดสุขภาพ
          นายวิทยา กล่าวอีกว่า "ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์" เป็นนโยบายตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด สสส. มอบหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงาน "ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์" ที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้ สสส.ประสานภาคีเครือข่ายในการขยายผลการดำเนินการให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเชื่อมโยงให้ชุมชนสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และในอนาคตจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพื้นที่สร้างสรรค์ระดับชาติขึ้นมาดูแลต่อไป สำหรับระยะแรกจะขยายไป 5 พื้นที่ใน กทม. และ ปริมณฑลอีก 5 แห่ง โดยเป็นพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ เช่น การทางพิเศษ การรถไฟ และจะขยายสู่พื้นที่ในรูปแบบอื่นๆตามความพร้อมของชุมชน เช่น พื้นที่ในลานวัด โรงเรียน หมู่บ้าน พื้นที่สาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางสัญจรเป็นต้น ซึ่งจะมีการวัดผลทั้งทางสุขภาพและสังคม ทั้งนี้ บอร์ด สสส.ให้การสนับสนุนและเห็นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและการอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น

pageview  1174284    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved