HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
บ้านเมือง [ วันที่ 08/07/2562 ]
สสจ.ยะลาเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกระบาด

 นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) ยะลา ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินรับมือไข้เลือดออก จ.ยะลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-2 ก.ค. 2562 พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 99.66 ต่อประชากรแสนคน (ผู้ป่วยสะสม 523 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็น 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 เป็นอันดับ 1 ในระดับเขตสุขภาพที่ 12 และอันดับ 7 ของประเทศ
          โดยอำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ อ.ยะหา  อ.กรงปินัง อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.รามัน อ.กาบัง อ.เมืองยะลา และอ.เบตง จ.ยะลา ในส่วนของอาการโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่มีไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อาจมีผื่นหรือจุดเลือดขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2-3 วัน ไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
          สำหรับการป้องกันควบคุมการระบาดโรค ไข้เลือดออก จ.ยะลา กำหนดใช้มาตรการ ประกอบด้วย ค้นหาผู้ป่วยสงสัย และสอบสวนโรคภายใน 1 วัน เคาะประตูโรงพยาบาล : การประเมินสภาวะผู้ป่วยรายวันและการจัดมุมให้ความรู้โรค ไข้เลือดออก เคาะประตูบ้าน : บ้านผู้ป่วย/ผู้สงสัย มีการกำจัดยุงลายตัวแก่ด้วยการพ่นสารเคมี และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ


pageview  1168151    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved