HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 20/02/2555 ]
เล็งเพิ่มโรงพยาบาลองค์กรมหาชนชม'บ้านแพ้ว'มือหนึ่งด้านบริหาร

        นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับภาครัฐ เป็นเวลาประมาณ11 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ตาม พ.ร.บ.องค์กรมหาชน พ.ศ.2542

          นพ.สุรวิทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลที่เป็นองค์กรมหาชนแห่งแรกในประเทศ และสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีพัฒนาการตั้งแต่โรงพยาบาล 10 เตียง จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงในปัจจุบัน และขยายเครือข่ายบริการทั้งในอำเภอบ้านแพ้ว และจังหวัดอื่น เช่น กรุงเทพฯนนทบุรี เป็นต้น รวม 6 สาขา ถือเป็นตัวอย่างที่ดี และจะพยายามผลักดันโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)แห่งอื่น ที่มีความพร้อม เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลองค์กรมหาชนเพิ่มขึ้นอีก หรือนำตัวอย่างของโรงพยาบาลบ้านแพ้วไปบริหารจัดการเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมาก ได้รับบริการที่มีคุณภาพและตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยจะให้ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นตัวอย่าง
          รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ววางทิศทางพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง โดยเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายต้องการเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษา การป้องกันโรคแก่ประชาชนรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมจ่ายในอนาคตเนื่องจากขณะนี้การให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลภาครัฐหลายแห่งยังมีปัญหาล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการทวงถามสิทธิต่างๆของผู้ป่วยจากญาติหรือตัวผู้ป่วยเอง เช่น ถามสิทธิการเป็นข้าราชการหรือไม่  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นและทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการล่าช้า ซึ่งรัฐบาลจะประกาศให้ชัดเจน ต่อไปจะไม่มีการสอบถามสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้รับบริการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและปลอดภัยในชีวิตสูงสุด

pageview  1174272    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved