HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 07/02/2555 ]
เภสัช จุฬาฯ เผยจริยธรรมการขายยา
          ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาเปิดเผยถึง การสร้างจริยธรรมของผู้ขายยารักษาโรค ว่า ความคืบหน้าล่าสุดของร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาที่จะใช้เป็นเกณฑ์หรือแบบ แผนการปฏิบัติของประเทศ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ซึ่งต่อมา คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้มีมติเห็นชอบเหลือเพียงการนำเสนอร่างดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติและประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากร่างเกณฑ์นี้โดยเร็วนอกจากนี้จะเป็นการช่วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลดงบประมาณการเบิกใช้ยาเกินความจำเป็นอีกด้วย โดย ทางคณะทำงานฯ คิดว่าน่าจะนำสาระที่อยู่ในร่างเกณฑ์ฯ มาใช้ในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ซึ่งความจริงก็ดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอประกาศการใช้เกณฑ์ฉบับเสร็จสมบูรณ์เพราะไม่ใช่กฎหมาย
          ภญ.ดร.สุนทรี กล่าวต่อด้วยว่า ถ้าสังคมตระหนักในจริยธรรมการขายยาประชาชนที่มารับยาก็จะวางใจ ไม่ตั้งคำถามกับความสมเหตุผลของราคาและค่าใช้จ่ายในการรักษา หนำซ้ำ ราคายาก็อาจจะลดลงด้วย เนื่องจากบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายยา (เช่นค่าใช้จ่ายให้ผู้สั่งจ่ายยาเดินทางไปต่างประเทศ) และหากต้องการให้เรื่องนี้บรรลุเป้าหมาย น่าจะรายงานความคืบหน้าในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุก ๆ 2 ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติต้องช่วยผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนและการติดตามตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การประกาศใช้เกณฑ์จริยธรรมนี้ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายหากปราศจากความตระหนักและการรู้ผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้แต่ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐ และอังกฤษ ก็ยังมีปัญหา ทางออกที่ควรจะเป็นคือความโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าของขวัญตอบแทนแพทย์และเภสัชกร หรือค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ

pageview  1167984    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved