HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 28/06/2562 ]
มหาสารคามอ่วมไข้เลือดออกพุ่ง

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ส่อเค้ารุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของยุงลาย ส่งผลให้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพิ่มสูงขึ้น โดยจากรายงานระบาดวิทยา พบผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 22 มิ.ย. 2562 ทั้งสิ้น 288 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.90 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 3 สัปดาห์ก่อนถึง 74 ราย ซึ่งกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี 5-9 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกพบมากที่สุดที่ อ.เมือง อ.พยัคฆภูมิพิสัย และอ.แกดำ โดยในพื้นที่ที่มีการระบาดได้ขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่น อสม. และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันทุก 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนเททรายอะเบทลงในน้ำป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ อีกทั้งขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง


pageview  1168156    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved