HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 10/07/2561 ]
โรงพยาบาลสวนผึ้งขานรับ Thailand 4.0 พัฒนาบริการตามแนวทาง Smart Hospital

โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดน ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมดูแลประชากรในพื้นที่ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง บริหารงานแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วน ตามแนวทาง Smart Hospital ที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดี ในรูปแบบของสวนผึ้งโมเดล ขับเคลื่อนในรูปแบบของทีม เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
          นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนผึ้ง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวนผึ้ง นับเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการดูแลประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคาในด้านสุขอนามัย โดย เพิ่มทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพเป็นการช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้และพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล ทั้งส่งเสริมบุคลากรให้มีการค้นคว้าวิจัย และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า "โรงพยาบาลสวนผึ้ง ที่พึ่งของประชาชน บำบัดรักษา พัฒนาชุมชน" โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้พัฒนาบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการ
          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ได้สนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 ลดขั้นตอนสู่การบริการที่รวดเร็ว บริหารงานแบบบูรณาการจากหลาย ภาคส่วน ตามแนวทาง "Smart Hospital ที่ครอบคลุมคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุขภาพดี และสิ่งแวดล้อมดี" โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) Smart People ประชาชนที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ครอบครัว และมีส่วนร่วมกับสังคม 2) Smart Organization หน่วยงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบูรณาการ การดำเนินงานในทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน 3) Smart Hospital โรงพยาบาลที่สนับสนุนส่งเสริม ให้ประชาชน มีศักยภาพในการดูแลตนเอง โดยมีการขับเคลื่อนในรูปแบบของทีม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ พัฒนาการให้บริการด้วยเครื่องมือและวิทยาการที่ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้สะดวกต่อการเข้าถึงบริการ
          "การทำงานตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการให้โรงพยาบาลมีความทันสมัย และนำเอาใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อ ลดขั้นตอนบริการ ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด เช่น การนำเอาชุด LaboLink Smart OPD ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติ คนไข้สามารถทำเองได้ เมื่อวัดเสร็จแล้ว ค่าที่ได้จะถูกส่งผ่าน Labolink Box เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ ทำให้การจัดการหน้าห้องตรวจเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          นอกจากนี้ ยังได้จัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนัดหมายการตรวจและแจ้งคิวผ่านจอภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาลงสู่แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ การให้ข้อมูลด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านแอพพลิเคชั่น RDU ใช้โปรแกรม ThaiCOC ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนดูแลต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วยซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลผ่านระบบ Line Official เป็นต้น"
          อีกทั้ง ทางโรงพยาบาลยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) จำนวน 1,384 คน ที่ผ่าน การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสต. ทำงานเป็น จิตอาสาควบคู่กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับชุมชน ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคอีกด้วย
          "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะนำไปสู่การให้บริการทางการแพทย์ ที่ให้ประชาชน นำข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง สม่ำเสมอ เนื่องจากโรงพยาบาลสวนผึ้ง เป็นโรงพยาบาล ที่อยู่ติดกับแนวชายแดน จึงมีภารกิจและหน้าที่ นอกเหนือเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลทั่วไป คือการดูแลเรื่องการระบาดของโรคที่มาจากแนวชายแดน เพิ่มการดูแลพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บที่มาจากแนวชายแดนลดลงได้" นายแพทย์ฉัทฐกร กล่าวในท้ายสุด


pageview  1147324    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved