HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 07/08/2563 ]
ลุยจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. 7 เดือน

 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อเดินหน้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้อาสาสมัครสาธารณสุข 7 เดือน ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 3,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มี.ค.-ก.ย.63 รวม 7 เดือน กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 ตามขั้นตอนต่อไป


pageview  1174891    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved