HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 28/06/2562 ]
ไทย ติดอันดับ14ป่วยโรควัณโรคสูงเสนอรุกต้านติดต่อ

ไทยติดอันดับ 14 กลุ่มประเทศมีผู้ป่วยวัณโรคสูง บอร์ด สปสช.เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ขยายสิทธิประโยชน์ตรวจวินิจฉัยและรักษากลุ่ม ดื้อยา และเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ หนุนไทยบรรลุ "แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค"
          นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)  โดย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์การบริการผู้ป่วยวัณโรค ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนบัตรทอง) ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทยปี 2561 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรคและการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง เน้นกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรคและผู้ต้องขัง เนื่องจากประเทศไทยติดอันดับ 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรค วัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multidrugresistant TB : MDR-TB) โดยปี 2559 องค์การอนามัยโลกกำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี 2578 โดยประเทศไทยกำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 ในการลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 มุ่งเน้น "ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม"
          ในการประชุมคณะทำงาน พัฒนาและประเมินผลการบริหารจัดการวัณโรคแบบครบวงจร ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2561 ได้มีข้อเสนอให้  สปสช. กองทุนสุข ภาพต่างๆ และกระทรวงสาธารณ สุข วางแผนสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการยุติวัณโรคฯ พร้อมรองรับกรณี Global Fund หยุดให้การสนับสนุน และใน การประชุมคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์ สปสช. วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562 มีมติมอบ สปสช.ประสานสำนัก วัณโรค และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องโดยเร็วเพื่อทบทวนชุดสิทธิ ประโยชน์สำหรับผู้ป่วยวัณโรค เร่งรัดให้แล้วเสร็จในปีงบ 2562 และให้จัดสรรงบเพิ่มเติมสำหรับ สิทธิประโยชน์ใหม่ของผู้ป่วย วัณโรคในระบบหลักประกันสุข ภาพแห่งชาติ โดยปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 611.78 ล้าน และปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 655.03 ล้านบาท
          นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า ราย การสิทธิประโยชน์บริการผู้ป่วยวัณโรคที่ได้ปรับปรุง ประกอบด้วย 1.บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยง เน้นกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 90,000 ราย และ ผู้ต้องขังเรือนจำ 250,000 ราย คัดกรองครั้งแรกด้วยการเอก ซเรย์ปอดทุกราย โดยรายที่ผล เอกซเรย์ผิดปกติจะได้รับการ ตรวจเสมหะโดยวิธีอณูชีววิทยา (Molecular testing) ทั้งนี้ หากพบผู้ป่วยดื้อต่อยา Rifampicin resistance (RR-TB) จะได้รับการตรวจโดยวิธีอณูชีววิทยาซ้ำเพื่อยืนยันผลดื้อยาอีกครั้ง
          2.บริการตรวจหาเชื้อ วัณโรคระยะแฝงด้วยวิธีทดสอบ ปฏิกิริยาทูเบอร์คูลิน (Tuberculin skin test : TST) ในผู้สัม ผัสผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี และไม่ป่วยเป็นวัณโรค 81,000 ราย
          3.บริการตรวจการดื้อ ยาวัณโรค โดยเพิ่มการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา First line drugs สำหรับผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกราย 80,000 ราย และการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา Second line drugs ด้วยวิธี Line probe assay (LPA) และ Culture & Drug susceptibility testing (DST) สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) 2,700 ราย
          และ 4.บริการรักษา วัณโรคดื้อยา ครอบคลุมบริการรักษาด้วยยารักษาวัณโรคดื้อ ยาหลายขนาน (MDR-TB) และบริการยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ทั้งนี้ รายการยารักษาวัณโรคเป็นรายการที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น
          "การปรับปรุงสิทธิประ โยชน์ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในระบบบัตรทอง อย่างครอบคลุมและทั่วถึง มุ่งการรักษาให้หายขาด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดยเร่งดำ เนินการทันที ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้ แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 ลดปัญหาการแพร่ระบาดวัณโรคในประเทศไทย" เลขาธิการ สปสช.กล่าว.


pageview  1168649    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved