HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 24/04/2562 ]
กรมอนามัย ชู 7 อำเภอเขตสุขภาพที่ 11 เป็นต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการมหกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11  ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 มีเป้าหมายให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2564 การพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับคนไทยทุกคน เพื่อการมีสุขภาพที่ดีสมวัยในทุกช่วงชีวิต ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) เป็นตัวช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร และสุขภาพของตนเอง ด้วยการกลั่นกรองประเมิน และตัดสินใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ        ได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลความรู้สุขภาพ และบริการสุขภาพ จากหลายช่องทางจนสามารถตัดสินใจจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม (Self-Management)
          “ทั้งนี้ กรมอนามัยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 3. ด้านการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ4.ด้านการปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ที่ต้องอาศัยการสานพลังภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ในการยกระดับความรอบรู้ของประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

          อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อไปว่า "เขตสุขภาพที่ 11"ถือเป็นตัวอย่างของกระบวนการพัฒนาและดำเนินงานให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยในปี 2561 สามารถพัฒนาและดำเนินงานจนมีอำเภอต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพตากลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมถึง 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ , อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ,อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ,อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช, อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  การจัดประชุมโครงการมหกรรมองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11 ในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางรูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารสุขภาพในการนำปสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพขององค์กรภาคสาธารณสุขทุกระดับ มุ่งสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ    (PP Excellence)” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
          ด้านนพ.วินัย  ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ภายใต้ปฏิญญา ศรีวิชัย HAPPEN จากข้อตกลงเวทีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ PP&P excellence Forum ภาคใต้ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนาเครื่องมือ HAPPEN Scoring ในการติดตามเฝ้าระวัง สภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์นำไปสู่การคัดสรรค์ต้นแบบความสำเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11 ด้วยกระบวนการ APPRECIATE & EMPOWERMENT ถอดบทเรียนและจัดการความรู้ ถ่ายทำ ผลิตเป็นสารคดี อันเป็นกระบวนการสื่อสารสุขภาพครบวงจร ที่จะส่งผลให้องค์กรในเขตสุขภาพที่ 11 ได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)


pageview  1172995    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved