HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
ไทยโพสต์ [ วันที่ 04/01/2562 ]
ทำข้อมูลสุขภาพนิวลุคส์ กรมอนามัย เผยกลยุทธ์ใช้หลักตลาดเข้าถึงคน

คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคมเห็นชอบมอบกรมอนามัยสร้างความรอบรู้ข้อมูลสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต "หมอพรรณพิมล" เผยจะใช้หลักการตลาดสร้างสื่อรณรงค์ข้อมูลสุขภาพแนวใหม่ให้ตรงใจคนแต่ละกลุ่ม เผยที่ผ่านมามีการใช้ข้อมูลสุขภาพชุดเดียวกับทุกคน ซึ่งทำไม่ได้อีกต่อไป ตั้งเป้าหวังชักจูงคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุม
          พลเอกฉัตรชัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทาง Facebook Messenger ของกรมอนามัย แก้ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลสุข ภาพบนอินเทอร์เน็ต ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสาธารณสุข การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และต้นทุนทางการให้บริการสุขภาพและการแพทย์ โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและการตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางสื่อออนไลน์ ด้วยนวัตกรรม Social Listening และนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนานวัตกรรมระบบตอบกลับ ด้วยข้อความ (Health Medical Chatbots) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ของประชาชน
          พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยว่า ขณะนี้กรมกำลังหันมาใช้ "หลักการตลาด" เข้ามาช่วยเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือนำความรู้สุขภาพต่างๆ ไปใช้ เพราะต้องยอมรับว่า แต่ละคนมีความชอบ ความสนใจ และจริตที่แตกต่างกันออกไป จะใช้ข้อมูลความรู้สุขภาพหรือสื่อรณรงค์เพียงชุดเดียวที่มีความเป็นแมส (Mass) มากๆ แล้วเอาไปใช้สื่อสารกับคนทุกกลุ่มวัยอีกต่อไปคงไม่ได้ เพราะเมื่อคำแนะนำที่ให้เป็นการฝืนไลฟ์สไตล์ เขาก็จะไม่สนใจหรือไม่ทำ ดังนั้นจะต้องใช้หลักการตลาดแบ่งกลุ่มคนออกมา และทำสื่อรณรงค์หรือชุดความรู้ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เหมือนกับสินค้าที่วางขายยังมีหลากหลายเพื่อคนเลือกตามความสนใจ ความรู้ทางสุขภาพหรือสื่อรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เช่นกัน ควรจะต้องมีความหลากหลายให้เหมาะกับคนหลายๆ กลุ่มในสังคมหรือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
          พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า การจะสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเก็บข้อมูลก่อน เพื่อให้รู้ก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มนั้นสนใจเรื่องอะไร พูดคุยเรื่องอะไร เพื่อที่จะได้ทำข้อความส่งไปได้ตรงมากขึ้น เช่น สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพู ซึ่งมีความรู้ทั้งหมดอยู่ในนั้น แต่ก็ต้องมาเปิดหาเรื่องที่สนใจเอง พอถึงเวลาก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ และขณะนี้กรมอนามัยก็กำลังทำเป็นแอปพลิเคชันที่มีระบบประมวลว่า แต่ละคนสนใจค้นหาเรื่องอะไร หรือพูดคุยเรื่องอะไร ก็จะได้ทำข้อมูลสื่อสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะเลย แต่ถามว่าคนอื่นอ่านได้หรือไม่ ก็สามารถอ่านได้ เรียกว่าต้องทำสื่อรณรงค์ให้จับใจผู้รับสาร และหวังว่าเมื่อจับใจเขาแล้วเขาก็จะไปเปลี่ยนตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะต้องประสานทางอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนด้านการตลาดในการช่วยเรื่องเหล่านี้ด้วย
          พญ.พรรณพิมลกล่าวว่า ส่วน การสื่อสารออกไปให้คนรับรู้ก็จะมีหลายช่องทาง อย่างแรกคือทำคลังข้อมูลของตัวเอง คือเว็บไซต์กรมอนามัยที่จะเป็นคลังความรู้สุขภาพทั้งหมด และมีการจัดทำออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาค้นหาได้ตามความชอบ และอาจต้องประสานงานกับเสิร์ชเอนจินอย่าง "กูเกิล" เพื่อให้เวลาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแล้ว ข้อมูลของกรมอนามัยควรจะติดอันดับอยู่ในหน้าแรกของการค้นหา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ซึ่งตรงนี้จะต้องมีการลงทุน นอก จากนี้อาจต้องใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มคนต่างๆ มากขึ้น ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเราทำองค์ความรู้เช่นนี้ ก็จะช่วยลดปัญหาการถูกหลอกลวงหรือข้อมูลสุขภาพผิดๆ ที่แชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วย.


pageview  1156877    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved