HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 11/06/2564 ]
ยูนิเซฟ-ดย.ย้ำแนวทางดูแลเด็กติดโควิด

ประเมินองค์รวม-ห่วงกระทบความเครียด หนุนอยู่ร่วมครอบครัว
          นางคิมคยองซัน ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุดในประเทศไทย ส่งผลให้มีเด็กติดเชื้อจำนวนมากกว่าทุกครั้ง องค์การยูนิเซฟและกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ออกแนวทางการดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการถูกแยกจากครอบครัว แนวทางปฏิบัติดังกล่าวนำมาจากแนวปฏิบัติสากลของยูนิเซฟเรื่อง "การกักหรือแยกตัวเด็ก : การคุ้มครอง และป้องกันการแยกเด็กจากครอบครัวในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19" ซึ่งปรับให้เข้ากับบริบทประเทศไทย แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุว่า การตัดสินใจแยกเด็กที่ติดเชื้อหรือกักตัวควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก ไม่ควรขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว ควรประเมินแบบองค์รวมคำนึงถึงผลกระทบอื่นด้วย เช่น ความเครียดของเด็กจากการต้องปรับตัว การต้องไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นๆ หรือการที่กิจวัตรต่างๆที่เด็กเคยทำอาจต้องเปลี่ยนไป รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เด็กจะเผชิญกับความรุนแรง การถูกทำร้ายการถูกละเลยทอดทิ้ง และการถูกแสวงประโยชน์ในระหว่างที่ต้องถูกแยกจากครอบครัว
          นางคิม คยองซัน กล่าวด้วยว่า กรณีเด็กติดเชื้อต้องถูกแยกตัวหรือกักตัวหรือรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม ควรอนุญาตให้ผู้ดูแลหรือสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เด็กคุ้นเคยไปอยู่กับเด็กด้วย กรณีที่จำเป็นต้องแยกเด็กจากครอบครัว ควรเลือกสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านเด็กมากที่สุด และต้องจัดทำข้อมูลรายบุคคลของเด็ก ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารระหว่างเด็กและผู้ปกครองเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก ก่อนแยกเด็กจากครอบครัว เพื่อให้การดูแลเด็กเป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก อีกทั้งควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครเพื่อสามารถดูแลให้เด็กปลอดภัย และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมในกรณีที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลหลักติดเชื้อและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ควรจัดให้เด็กได้อยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวขยายหรือคนรู้จักของครอบครัวที่เชื่อถือได้ กรณีเด็กถูกทิ้งไว้ลำพัง ผู้พบเห็นต้องแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กเข้ามาประเมินความปลอดภัยด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ทั้งนี้ ยูนิเซฟ ยินดีที่ ดย.และกรมอนามัยเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันมากที่สุด ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก.


pageview  1182104    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved