HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 14/02/2555 ]
มุกดาหาร-สะหวันนะเขตร่วมถกปัญหาโรคติดต่อ

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอภิรักษ์ สำราญวงค์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นำตัวแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข และพยาบาล เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับเจ้าหน้าที่แผนกการสาธารณสุข แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ พิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู พร้อมตอบโต้ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ดร.บงสุวัน พันทะวงสา รองหัวหน้าแผนกการสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต กล่าวว่า ในการควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดนที่ผ่านมา แขวงสะหวันนะเขต จ.มุกดาหาร และจ.กวางตรี ประเทศเวียดนาม มีการประสานความร่วมมือ และสอบสวนโรคระหว่างกันมาตลอด อีกทั้งในปี ค.ศ. 2015 จะเป็นปีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรคติดต่อชายแดน หรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนก็อาจจะแพร่กระจายมากขึ้น ดังนั้น แขวงสะหวัน นะเขต พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรและให้ความร่วมมือ เพื่อการสกัดกั้นโรคติดต่อดังกล่าว ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ ตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย
          ขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี นำบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก 14 อำเภอดีเด่น ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดความรู้และมาตรการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 กำหนดให้เน้นการสร้าง "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน" ที่ จ.มุกดาหาร โดยนำเครือข่ายเจ้าหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ 14 อำเภอดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในการดำเนินงานด้านอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เมื่อปี 54 จาก 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกือบ 700 คน เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันควบคุมโรคสู่อำเภออื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 54-58 กรมควบคุมโรคเน้นหนักนโยบายในการสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยเฉพาะในปี 55 จะเห็นผลคืบหน้าของการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกำหนดตัวชี้วัดปีนี้ 2 ตัว คือ จำนวนจังหวัดที่มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป.

pageview  1174272    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved