HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 04/08/2563 ]
อบจ.สระแก้วจับมือสสจ.-โรงพยาบาลพร้อมดูแลผู้ป่วย

  ที่ จ.สระแก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.) เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว เกิดขึ้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดสระแก้ว ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น
          นายก อบจ.สระแก้ว กล่าวต่อว่าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้วเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินที่บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย มีภารกิจหลักในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุก ๆ ด้านเพื่อให้สามารถปฐมพยาบาล ดูแล รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยนอกโรงพยาบาลและเคลื่อนย้ายนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน เฉียบพลัน ไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมและใกล้เคียงที่สุด โดยเป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้าไว้เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ผ่านระบบ  Sakaeo EMS Member ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ทำ MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยดังกล่าวในระบบ Sakaeo EMS Member เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายโดยผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถขอใช้บริการความช่วยเหลือได้ที่ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง.


pageview  1174890    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved