HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 23/03/2563 ]
สั่งรพ.เอกชนห้ามเก็บเงินผู้ป่วยโควิด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัย รวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ขณะนี้ สบส. ได้จัดส่งหนังสือแจ้งหลักการจ่ายค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเอกชน กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในหนังสือระบุ ถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย โดยกำหนดให้ผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล ทั้งนี้ในการรักษาก็ขอให้ประชาชนเข้ารับสิทธิการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิรักษาของตนเองก่อน แต่หากมีความจำเป็น หรือมีภาวะฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน
          นพ.ธเรศ กล่าวอีกว่า สำหรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายได้กำหนดดังนี้ 1.กรณีผู้ป่วยชาวต่างชาติ ให้ใช้สิทธิการรักษาประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัวที่มีอยู่ 2.กรณีผู้ป่วยชาวไทยที่มีประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัว ให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพส่วนตัว ถ้าไม่ มีก็ให้ใช้กลไกการจ่ายในแนวทางผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ จาก 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม และกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราช การ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภัยสุขภาพที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก การที่ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤติการระบาดของโรคในครั้งนี้ไปได้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรค จะต้องดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน
          "จึงขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ยึดหลักคุณธรรม และมนุษยธรรมเป็นสำคัญ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว ข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อนำ มาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดต่อไป" นพ.ธเรศ กล่าว.


pageview  1173094    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved