HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 12/12/2562 ]
สสจ.นครพนมเสริมสร้างพัฒนาการในวัยรุ่น

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมเทพวรนี ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2563
          นพ.จิณณพิภัทร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครพนม กล่าวว่า "วัยเด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล" ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล วันที่ 1 มกราคม 2522 "การจะมีสุขภาพที่พึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องมีโภชนาการที่ดี ได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ เพื่อให้มีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สูงดี สมส่วน และจะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี เพื่อสอดรับการพัฒนาด้านสติปัญญาและเป็นคนดีเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมต่อไป"
          สำหรับวาระการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ มีการสรุปผลการดำเนินงานวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัยเรียน ปีงบประมาณ 2563 แบ่ง กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ "แนวทางการบันทึกข้อมูลวัยเรียน วัยรุ่น และปัญหาที่พบในการบันทึกข้อมูล" ประกอบด้วย ข้อมูลด้านภาวะโภชนาการ การบันทึกการตรวจคัดกรองสายตา Vision 2020 การบันทึกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก การบันทึกการให้บริการคุมกำเนิด แบ่งกลุ่มครู ตชด. และนักเรียนแกนนำ ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ" และ "แนวทางการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน"
          "จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขงานอนามัยโรงเรียน และการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบ ประมาณ 2563" นพ.จิณณพิภัทร กล่าว


pageview  1172995    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved