HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 26/06/2562 ]
สธ.ลุยป้องกันโรคไข้เลือดออกชูนโยบาย3เก็บป้องกัน3โรค

"โรคไข้เลือดออก" เป็นโรคที่มีรายงานการระบาดในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย กรมควบคุมโรคจึงได้พยากรณ์โรคล่วงหน้า ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551-2561 เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพรายพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการกำหนดนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ในการควบคุมโรคและป้องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ผลจากการวิเคราะห์คาดว่าในปี 2562 ประเทศไทยจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 94,000-95,000 ราย และมีโอกาสที่ปี 2562 จะพบผู้ป่วยและผู้ป่วยเสียชีวิตสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ช่วงที่คาดว่าโรคไข้เลือดออกจะมีแนวโน้มสูงขึ้นคือตั้งแต่เดือนเมษายน และจะพบสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ที่มีการเก็บกักน้ำฝนในภาชนะต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะภาชนะที่อยู่นอกบ้านหรือภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้ว ส่งผลให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมากขึ้น
          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2566)ระหว่าง 9 หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงอุตสาหกรรม และกรุงเทพมหานคร และการจัดงานรณรงค์ "วันไข้เลือดออกอาเซียน" ภายใต้แนวคิด "End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก: เริ่มต้นที่ตัวเรา" พร้อมเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่โดยรอบกระทรวงสาธารณสุข
          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานการจัดงานฯกล่าวว่าความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายระหว่าง 9 หน่วยงาน ครั้งนี้ได้ยกระดับจากการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกมาเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันครอบคลุม 3 โรคที่มียุงลายเป็นพาหะคือ โรคไข้เลือดออก, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในขณะที่ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันไข้เลือดออกอาเซียน"(ASEAN Dengue Day) ปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดงานรณรงค์ภายใต้แนวคิด "End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก: เริ่มต้นที่ตัวเรา" จึงได้สั่งการให้ทุกกรมและกองต่าง ๆ ทำการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งภายใน ภายนอกอาคารของหน่วยงานตนเองและบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดเดือนกรกฎาคม และประกาศกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2545 หากพบว่าอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำการควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในเวลาที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝน เป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่าแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีทั่วโลกประมาณ 50-100 ล้านคน ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วโลกมาจากภูมิภาคเอเชีย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของประเทศสมาชิก 7 จาก 10 ประเทศ พบว่าในปี 2562 ทั้ง 7 ประเทศมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าเกณฑ์ตรวจจับการระบาด (Alert threshold) สำหรับประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่าปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มกราคม-11 มิถุนายน 2562  มีรายงาน ผู้ป่วย 28,785 ราย ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ถึง 1.7 เท่า และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายสูงกว่าปกติ คือร้อยละ 0.15
          กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการตามการสั่งการของ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาดและขยายวงกว้าง โดยได้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดของกรมควบคุมโรคทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562-2566)โดยมีสาระสำคัญ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ใน 7 ร. คือ โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ รวมทั้งสื่อสารสนับสนุน รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ
          "ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422" นพ.สุวรรณชัย กล่าว.


pageview  1168156    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved