HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 18/01/2562 ]
สถาบันวัคซีนให้ความรู้ผู้ปกครอง

 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยถึงความสำเร็จของ "โครงการส่งต่อความสุขเพื่อน้องปี 3" ว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งต่อความสุขเพื่อน้อง" โดยร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีจัดกิ จกรรมวันเด็กเพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองและบุตรหลานรวมทั้งตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการรับวัคซีนตลอดทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมสันทนาการในงานวันเด็ก ซึ่งในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กและเข้าร่วมกิจกรรมของ สวช. กว่า 10,000 คน ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สวช.ได้ร่วมทำกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการศึกษาและชุมชนโดยรอบ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านวัคซีนโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สวช. และสถาบันการศึกษา การแจกหนังสือ "ฉลาดรู้กับวัคซีนปี 2" จำนวน 500 เล่ม และของรางวัลต่าง ๆ
          นพ.จรุง ผอ.สวช. เปิดเผยต่ออีกว่ากิจกรรมโครงการส่งต่อความสุขเพื่อน้องปี 3 เป็นการเผยแพร่และตอกย้ำความรู้ด้านวัคซีนในมิติต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้รวมทั้งความสำคัญของการเข้ารับบริการวัคซีนตลอด เพื่อให้คนไทยและรวมถึงเด็กไทยทุกคนรับวัคซีนพื้นฐานจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบบี-ฮิบ หรือวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า แล้วยังสามารถป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาดไปยังกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน และลดการดื้อยาปฏิชีวนะที่เป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบันได้อีกด้วย สำหรับวัคซีนป้องกันโรคอุจาระร่วงโรต้านั้นคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติหรือบอร์ดวัคซีนแห่งชาติได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณานำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติโดยเร็วเพื่อให้ สปสช.สามารถจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563).


pageview  1159304    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved