HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 12/02/2555 ]
หมอกควันลำปางส่อเค้ารุนแรงประกาศพื้นที่ควบคุม-วอนท้องถิ่นร่วมมือ

         ลำปาง - นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เผยว่า ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดให้ทั้งจังหวัดลำปางเป็น "เขตควบคุมไฟป่า" กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาหมอกควันในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ออกประกาศขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยให้งดจุดไฟเผาทุกกรณีตั้งแต่บัดนี้จนถึงเมษายน 2555 หากจำเป็นต้องเผาให้อยู่ในความดูแลควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละท้องที่

          นายบุญเชิดกล่าวว่า การเผาป่าทุกกรณีถือเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยานแห่งชาติ และประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี และปรับสูงสุดถึง 1 แสนบาท นอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 ผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรที่ถูกทำลายแต่ในทางปฏิบัติแล้วอยากให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันมากกว่าจะใช้กฎหมายบังคับเพราะหากเกิดปัญหาขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ขณะเดียวกันได้ขอให้ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนันให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลและปฏิบัติตามประกาศเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟป่าขึ้นในพื้นที่
          พื้นที่จังหวัดลำปางจัดอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงในจำนวน 27 จังหวัดทั่วประเทศ จากการคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าปี 2555 และจากข้อมูลสภาพภูมิอากาศและเชื้อเพลิงที่สะสมเป็นปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้การเกิดไฟป่าแต่ละครั้งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเช่นเดียวกับเดือนมีนาคม 2552 และปี 2553 ก็จะมีการกักควันและไออากาศร้อนจนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันรุนแรงและยาวนาน

pageview  1173696    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved