HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 10/02/2555 ]
ชี้เหล้า-บุหรี่ต้นเหตุติดยาคร่าคนตายสูงกว่าหลายสิบเท่า
          น.พ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมีมาตรการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่าการดื่มเหล้า เบียร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกมองข้ามว่าเป็นปรากฏการณ์ "เปิดประตูสู่ความเสี่ยง" หรือที่เรียกว่า gateway theory นั่นคือการเริ่มต้นสูบบุหรี่และดื่มสุรา จะเป็นการชักนำเส้นทางชีวิตไปสู่ความเสี่ยงอื่นๆ ต่อไป รวมถึงการใช้ยาเสพติด
          จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้ยาเสพติดมักเริ่มต้นจากการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และเมื่อศึกษาในกลุ่มเยาวชนพบว่า เด็กไทยที่ดื่มเหล้าแล้วจะมีโอกาสใช้ยาเสพติดสูงกว่าผู้ไม่ดื่มถึง 4.8 เท่า และมีโอกาสสูบบุหรี่มากกว่าถึง 6.7 เท่า และตั้งครรภ์หรือทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์ถึง 3 เท่า ดังนั้นการป้องกันเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ จึงถือเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมด้วย
          น.พ.ทักษพลกล่าวว่า จากข้อมูลภาระโรคของประเทศไทยในปีพ.ศ.2552 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่าบุหรี่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตมากกว่ายาเสพติดทุกชนิดรวมกันถึง 27.9 เท่า ส่วนแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุเสียชีวิตมากกว่ายาเสพติดถึง 13.7 เท่า หรือหากพิจารณาจากภาระโรคโดยรวมก็พบว่าแอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพคนไทยมากกว่ายาเสพติดถึง 28.7 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลภาระโรคของโลกจากรายงานขององค์กรอนามัยโลกจะพบว่า ในปีค.ศ.2004 ภาระโรคจากแอลกอฮอล์ของไทยสูงกว่าค่านานาชาติถึง 2.5 เท่า ในขณะที่ความสูญเสียจากบุหรี่ก็มากกว่าค่านานาชาติถึง 1.9 เท่า
          "จากข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปี 2549 พบว่าผู้ต้องหาเยาวชนในคดีประเภททำร้ายชีวิตและร่างกายถึงร้อยละ 56 ก่อคดีหลังการดื่มสุรา เช่นกันกับร้อยละ 46 ของคดีทางเพศ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเหล้าเป็นสาเหตุของปัญหาอย่างมาก ซึ่งหากสามารถควบคุมการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ปัญหาลดลง"น.พ.ทักษพลกล่าว

pageview  1173698    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved