HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 21/02/2555 ]
เล็งติดเครื่องช่วยฟังนักเรียนหูหนวก ศธ.ลงทุนหัวละ8.5แสน-อัดพันล้านกองทุนพิการ
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ โดยกาหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2559 เพื่อให้ผู้พิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) พบว่า นักเรียนที่พิการมีโอกาสได้รับการศึกษาในสถานศึกษาร้อยละ 70 แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 77 แห่ง มีนักเรียน 6,600 คน 2.โรงเรียนเฉพาะผู้พิการ 43 แห่ง มีนักเรียน 13,098 คน และ 3.โรงเรียนเรียนร่วม 15,330 แห่ง มีนักเรียน 190,000 คน ซึ่งปริมาณถือว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆ ปี ดังนั้นจากนี้ไปจะต้องดาเนินการให้คนพิการได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เน้นการทางานเชิงรุก ทั้งสารวจข้อมูล ลงพื้นที่ และประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทั้งนี้ที่ประชุมต้องการให้จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมมากที่สุด เพราะจะช่วยให้คนปกติและคนพิการปรับตัวเข้าหากัน และจะสร้างสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้าถึงการช่วยเหลือเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยนายสุชาติ ธาดาธารงเวช รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธาน ได้ให้ความสาคัญในการช่วยให้กลับมาพูดได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้รับข้อมูลชี้แจงว่า ถ้าใช้เครื่องช่วยระบบประสาทการได้ยินกับผู้บกพร่องเป็นผู้ใหญ่ จะช่วยเหลือให้พูดได้ยาก เพราะไม่เคยได้รับการพัฒนาทักษะการพูดมาตั้งแต่เด็ก แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กที่อยู่ในวัยกาลังพัฒนาจะสามารถฝึกพูดได้
          หากเป็นการช่วยให้คนพูดได้ตลอดชีวิตแลกกับการลงทุนประมาณคนละ 850,000 บาท ก็ถือว่าคุ้มค่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังพูดถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่มาก จึงมีความเห็นว่าน่าจะมีการระดมทุน โดย รมว.ศธ. จะผลักดันด้วยการขอออกสลากงวดพิเศษเพื่อคนพิการกับสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนาเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท มาลงในกองทุนนี้

pageview  1176748    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved